سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیرا فتحی گلپاشا – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک
هادی قربانی – استادیار دانشگاه صنعتی شاه رود
ناصر حافظی مقدس – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

خطر آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی احتمال شدیدترین اثرات زیست میحطی لندفیل است که از طریق نفوذ شیرابه به منابع سطحی آب و زیرزمینی ایجاد می شود اثرات بالقوه مهمی که از شیرابه رها شده به آب های سطحی مورد انتظار است کاهش اکسیژن دربخشی از آب سطحی تغییر در گیاهان و جانوران اعماق نهرها و سمیت آمونیاکی می باشد دراین مطالعه به منظور بررسی آلودگی منابع ابی اطراف منطقه دفن زباله شهرستان آمل خصوصیات شیرابه بررسی و نمونه های آب در فصول خشک و مربوط برداشت و از نظر خواص کیفی آنالیز شد و سپس با استانداردهای معتبر بین المللی مقایسه شد نتایج آنالیز نشان داد که نمونه های آب از نظر BOD5 و آمونیوم و کلسیم و منیزیم و سولفات بیش از حد مجاز بوده و لی آلودگی ناشی از فلزات سنگین مشاهده نشد.