سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا مددی – دانشجوی دکتری سازه های آبی
علی حسین زاده دلیر – دانشیاردانشگاه تبریز
داوود فرسادی زاده –

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده از مدل آزمایشگاهی تاثیر شیب وجه بالا دست سرریز لبه پهن با مقطع طولی ذوزنقه برضریب دبی و نمودار دبی – اشل مورد بررسی قرارگرفت درمجموع ۴شیب برای وجه بالا دست سرریز درنظر گرفته شد و نتایج آنها با حالتی کهوجه بالا دست قائم بود مورد مقایسه قرارگرفت نتایج نشان داد که با ملایم شدن شیب وجه بالا دست ازحالت قائم به حالتی که زاویه شیب ان ۲۱درجه می باشد مقدار ضریب دبی به میزان ۱۰/۲۸ درصد افزایش یافت همچنین تجزیه و تحلیل نمودار دبی اشل سرریز نشان داد که با افزایش بار آبی روی سرریز تاثیر شیب برروی افزایش دبی بیشتر می شود.