سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید رحمان همایون – کارشناسی ارشد سازه های آبی شرکت آب منطقه ای فارس
ناصر شکری – کارشناسی ارشد سازه های آبی شرکت آب منطقه ای فارس

چکیده:

همه ساله پل های زیادی در سراسر جهان تخریب می شوند ؛ تخریب این پل ها اکثرا نه به دلایل سازه ای بلکه به دلیل در نظر نگرفتن نقش عوامل هیدرولیکی در طراحی پل ها می باشد. پایه و کناره های پل باعث انحراف جریان شده که نتیجه آن ، آبشستگی در مجاورت سازه می باشد. در این تحقیق آبشستگی اطراف پایه پل با شکل مقطع های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق از دو نوع پایه پل با شکل های مستطیلی و آیرودینامیک استفاده شده است . حداکثر عمق آبشستگی ، حجم آبشستگی و پروفیل آبشستگی در این دو حالت در زمان تعادل عمق آبشستگی برداشت و نتایج با هم مقایسه شد. مشاهده شد که شکل مانع تاثیر شگرفی بر پدیده آبشستگی در اطراف پایه های پل خواهد گذاشت. پس از برقراری جریان در کانال ، در اطراف مانع مستطیلی حرکت ذرات بستر شدت بیشتری دارند. هم در بالادست و هم در پایین دست مانع تغییراتی در رقوم ارتفاعی بستر مشاهده می شود به گونه ای که در بالا دست مانع مستطیلی افزایش رقوم ارتفاع و در پایین دست کاهش ارتفاع مشاهده می شود. در اطراف مانع آیرودینامیک آبشستگی در دو طرف مانع رخ می دهد. در این حالت ذرات بستر در این حالت کمتر حرکت کرده و حداکثر عمق آبشستگی کاهش می یابد.