سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحیده بارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه باهنر کرمان
محمد رضا شایسته فر – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید بهجت جباری – سرپرست کارخانه آزمایشی فرآوری مواد مجتمع مس سرچشمه
محمد رضا یاراحمدی – پژوهشگر ارشد بخش فرآوری مواد مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

به منظور بررسی عوامل موثر بر بازیابی مولیبدن در مدار فلوتاسیون مجتمع مس سرچشمه در جهت بهبود اختلاف بازیابی فاکتور مورفولوژی ذرات، اندازه ذرات و درجه آزادی مدنظر قرار میگیرد. نمونهگیری ها در روزهایی که اختلافبازیابی بود، از نقاط مختلف مدار تغلیظ انجام شد و مطالعه مقاطع صیقلی نمونههای باطله و کنسانتره واحدهای مختلف مدار فلوتاسیون معلوم کرد که هر چه ذرات مولیبدنیت به شکل تودهای نزدیکتر باشد احتمال هدرروی آن کاهش مییابدچون ذرات تیغهای سبب پاره کردن حباب هوا میشوند. بیشترین اتلاف مولیبدن در ذرات کوچکتر از ۱۱ میکرون و ۱۰۵میکرون میباشد که در ذرات ریز به علت افزایش سطح مخصوص و اکسایش سریع سطحی شناورسازی کاهش و برایابعاد درشت به علت ناتوانی حباب هوا در شناورسازی ذرات درشت آزاد هدرروی بالایی دارند. ذرات درشت مولیبدنیت تنها در صورتی که به صورت قفل شده با کالکوپیریت باشند چون هر دو خاصیت هیدروفوبی دارند به راحتی ارتفاع کف را پیموده و شناور میشوند