سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هدیه کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اکولوژی- تاکسونومی دانشگاه ارومیه
حسن محمودزاده – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غر
هادی درزی رامندی – دانشجوی کارشناسیارشد اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
ناصر عباسپور – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

طی آزمایشی در سیستم هیدروپونیک و محیط کشت پرلیت، برخی خصوصیات مورفولوژیکی چهار رقم انگور (قره شیره، قزل اوزوم، دیزماری و تبرزه قرمز) در دو منطقه اطراف ارومیه شامل منطقه کشتیبان و بالو، در مقابل غلظت های مختلف کلرید سدیم ( ۰ و ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰ میلی مولار) به مدت ۱۴ روز با آزمایش فاکتوریل برپایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار ارزیابی شد. نتایج نشان داد که شوری کلرید سدیم تاثیر معنی داری بر صفات رشد و نموی نهالهای انگور داشت بطوریکه با افزایش غلظت شوری، تعداد برگ، سطح برگ، طول ساقه، طول ریشه، وزن تر و خشک اندامهای هوایی و ریشه، کلروفیل و میزان محتوای نسبی آب برگی در همه ارقام کاهش یافت ولی براساس بررسیهای آماری ارقام قزل اوزوم و دیزماری به عنوان ارقام متحمل تر به شوری شناسایی شدند. رقم تبرزه با کاهش رشد رویشی به عنوان رقم حساس به شوری تعیین گردید و رقم قره شیره به عنوان رقم نیمه متحمل شناسایی شد. ارقام دو منطقه در محیط آزمایشگاهی با شرایط یکسان پاسخ مشابهی را به شوری از خود نشان دادند.