سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید صادقی – گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
مجید رجایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی داراب
حسن رسولی – گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر جذب عناصر معدنی در اندام های مختلف سه رقم بادمجان( محلی جهرم ، قلمی دزفول و دلمه هندی ) پرورش یافته در هوای آزاد ، پژوهشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۱۰ تکرار۸۰ و ۱۰۰ میلی مولار کلرید سدیم و تیمار ، ۶۰ ، ۴۰ ، ۲۰ ، انجام شد . تیمارهای شوری در ۶ سطح شامل غلظت های ۱۰شاهد ( بدون کلرید سدیم) تنظیم گردید ، که مقادیر مختلف نمک کلرید سدیم به آب آّبیاری ( با هدایت الکتریکی ۲۱۹میکروموس بر سانتی متر) اضافه شد . نشاءهای آماده شده هر سه رقم بادمجان در خاک غالب منطقه خنج در کیسه های پلاستیکی ۹ کیلوگرمی کشت گردید . تیمارهای شوری به مدت ۵ ماه اعمال شد . نتایج نشان داد که به طورکلی شوری باعث تغییراتی در روند جذب عناصر معدنی در بافت های ریشه ، ساقه و برگ گیاه می شود که می توان به افزایش غلظت سدیم ریشه ، ساقه و برگ ، افزایش کلسیم ریشه ، کاهش در غلظت پتاسیم ریشه ، کلسیم برگ و نسبت پتاسیم به سدیم ریشه ، ساقه و برگ اشاره نمود . شوری اثر معنی داری بر پتاسیم ساقه و برگ ، کلسیم ساقه و همچنین میزان نیترات برگ نداشت . در بین ارقام مورد بررسی بر اساس صفات مطالعه شده ، رقم محلی جهرم به عنوان رقمی با بردباری بیش تر و رقمقلمی دزفول به عنوان حساس ترین رقم در برابر شوری ناشی از کلرید سدیم ارزیابی گردید