سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهیلا زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی
حمید صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

شوری آب و خاک از عمده ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان در اغلب نقاط جهان و از جمله ایران است از طرف دیگر به علت افزایش سطح زیرکشت برای تامین نیاز غذایی روزافزون جوامع استفاده ازمنابع آبی با کیفیت نامتعارف از جمله آبهای شور غیرقابل اجتناب است دراین پژوهش اثر سطوح مختلف شوری برروی بعضی ویژگی های مورفولوژی گندم رقم شیراز نظیر طول ساقه قطر ساقه و تعداد برگ بررسی شد. طرح آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی CRD در چهار تیمار صفر شاهد، ۲/۵ و ۳/۵ و ۴/۵ دسی زیمنس برمتر بود و درهر تیمار چهارتکرا مورد استفاده قرارگرفت آنالیز آماریداده های بدست آمده نشان داد که تفاوت معنی داری بین تیمارها در تمام فراسنجه های مورد بررسی وجود دارد و بطور کلی با افزایش سطح شوری به مقادیری بالاتر از ۲/۵ دسی زیمنس برمتر تعداد برگ طول ساقه و قطر ساقه گندم کاهش مییابد