سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع چوب – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طب
فاطمه شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع چوب – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طب
سعید کاظمی نجفی – دانشیار گروه صنایع چوب و کاغذ – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیع

چکیده:

با توجه به کاربرد عمده چند سازه چوب پلاستیک در محیطهای با رطوبت بالا از جمله بنادر، اسکلهها و بخشهای مختلف بدنه کشتیهای تجاری و همچنین تولید بسیار بالای زباله پلاستیکی در سطح دنیا، در این تحقیق تاثیر شوریهای مختلف بر میزان جذب آب و واکشیدگیضخامت در چند سازه تولید شده با پلاستیک بازیافتی بررسی گردید. در ساخت نمونهها از دو نوع پلیپروپیلن بکر و بازیافتی استفاده شد. برای ساخت نمونهها۴۶/۵%پلیپروپیلن با ۵۰ % آرد چوب گونه راش مخلوط شد. از ۲MAPP % مالئک انیدرید جفت شده با پلیپروپیلن ) به عنوان سازگارکننده و همچنین ( ۳% وزن پلیمر) اسید استایریک به عنوان روان کننده استفاده شد. میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت در نمونههای ساخته شده از پلیپروپیلن بکر و بازیافتی در سه سطح شوری ۱۵ ۳۵ و ۵۵PPT) آب مقطر و همچنین آب دریای خزر مورد بررسی قرار گرفت. از نتایج چنین بر میآید که میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت ما میزان شوری رابطه معکوس داشته است. همچنین مقایسه نمونههای بازیافتی و بکر در شوریهای مختلف حاکی از آن است که در تمامی تیمارها نمونههای بازیافتی میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت بالاتری را داشتهاند. بیشترین جذب آب را نمونه بازیافتی در تیمار آب مقطر داشته و کمترین جذب آب را نمونه پلیمر بکر در تیمار ۵۵PPTرا داشته است.