سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قاسمعلی ابرسجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
محمد مهدوی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
محمد حسن جوری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر شوری خاک میکروتوپوگرافی در پراکنش گیاه شور پسند Frankenia hirsuta این مطالعه در مرتع اینچه شوره زار در استان گلستان انجام شد. این مقطع دارای خاک شور با سفره آب زیرزمینی بالا است و گیاهان شور پسند در آن رویش دارند جهت تعیین شوری ( هدایت الکتریکی خاک ) نمونه برداری در مرحله گلدهی و از عمق صفر تا ۳۰ سانتی‌متری است از سه محدوده :تحت چرای دام ، فرق و شاهد ( محدوده بدون حضور گونه Frankenia hirsuta L.) صورت گرفت. برای تعیین میکروتوپوگرافی (پستی و بلندی‌های خرد) از متر استفاده شد . تجزیه آماری و مقایسه میانگین داده‌های هدایت الکتریکی Ec با استفاده از نرم‌افزار به SPSS نشان داد که اختلاف معنی داری بین Ec در محدوده حضور این گونه و شاهد (بدون حضور این گونه) وجود دارد. تجزیه آماری و مقایسه میانگین داده‌های میکروتوپوگرافی با ازمون t-test نشان داد که در دو محدوده قرق و تحت چرای دام اختلاف معنی داری در میکروتوپوگرافی سطح خاک وجود نداشت . نتایج پایین نشان داد در مرتع اینچه شوره زار گونه مذکور معمولاً در مکان‌هایی که از رطوبت پیش‌گرم و شوخی کمتر برخوردار است پراکنش دشت و گسترش آن به میزان قابل توجهی وابسته به رطوبت و شوری خاک است .