سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی جعفریانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد
عباس پاکدلیان – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
زهره صنعتی شرقی – دانش آموخته کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمد اسحاق احمدی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سطوح شوری بر موقعیت مکانی بذر روی خوشه سورگوم دانه ای بصورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی شامل ژنوتیپ های سورگوم ( سپیده M2 و M5) و پنج سطح شوری (صفر (شاهد)، ۳- و ۶- و ۹- و ۱۲- میلی مولار نمک سدیم کلراید) و دو سطح موقعیت بذر (بالا و پائین) خوشه با ۳ تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که ژنوتیپ ها بر صفات سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن ریشه و نسبت ریشه به ساقه چه معنی دار بود. با افزایش سطوح شوری صفات درصد جوانه زنی، طول ریشه چه کاهش معنی داری نسبت به شاهد نشان دادند. موقعیت بذر بر روی خوشه بر صفات سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه معنی دار بود. مقایسه میانگین ها برتری بذور بالای خوشه در صفات طول ریشه و ساقه چه نیز به ترتیب با افزایش (۴۹/۴۵ و ۴۲/۲) نسبت به پایین خوشه نشان دادند.