سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحسین محمودی نژاد دزفولی – دانشجوی دکتری و محقق مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
کامران میرزاشاهی – عضو هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
سعید سلیم پور – عضو هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

به منظور بررسی اثرات شوری بر میزان تحمل سه رقم تجاری نیشکر ، طرح تحقیقاتی به صورت ازمایش فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی و سه تکرار در محیط گلخانه اداره تحقیقات کشاورزی کشت و صنعت کارون در سال ۱۳۸۶ اجرا گردید . در این آزمایش فاکتور شوری در چهار سطح ( ۰ ، ۸ ، ۱۲ و ۱۶ د سی زیمنس بر متر ) و فاکتور رقم شامل سه رقم( cp73-21 ، cp48-103 ، cp57- ( 614 مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان دادکه اثر شوری بر جوانه زنی ،نیتروژن ساقه ،کلسیم ساقه ، طول ریشه،طول ساقه در سطح ۱ درصد معنی دار بوده است. همچنین مقاومت در برابر شوری رقم cp73-21 نسبت به سایر رقم ها ی مورد آزمایش بیشتر می باشد که احتمالاً ناشی از برتری ژنتیکی این رقم می باشد