سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرحیم اوجی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادفسا
فائزه طالبی – دانشجوی کارشناسی فضای سبز
فروز قاسمپور – کارشناسی فضای سبز

چکیده:

شوری آب و خاک یکی ازمهمترین تنشهای محیطی درمناطق خشک و نیمه خشک دنیا است که عملکرد گیاهان را به شدت تحت تاثیر قرارمیدهد نظر به اینکه گیاهان دارویی درمحیطهای پرتنش رشد و تکامل یافته اند ممکن است این گیاهان درشرایط تنش تولید مواد موثر ه بیشتری داشته باشند اهداف این تحقیق عبارتبودند از بررسی اثرشوری برجوانه زنی بذر رشد رویشی و میزان اسانس تولید شده توسط گیاه شوید Anethum graveolens L این آزمایش درقالب یک طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار شوری شامل ۰و۱/۲۵و۲/۵و۵و۱۰ گرم درلیتر کلرید سدیم و انجام شد بذرهای شوید درگلدانهای پلاستیکی حاوی ۲ کیلوگرم شن خالص کاشته و با محلول غذایی هوگلند و ارنون اصلاح شده آبیاری شدند و پس ازرشد کافی گیاهان تیمارهای شوری همراه با محلول غذایی برروی نمونه ها اعمال شد و این کار تا ۶هفته ادامه یافت سپس خصوصیاتی نظیر وزن تر وزن خشک و میزان اسانس تولیدی توسط گیاه شوید اندازه گیری شد بررسی نتایج این تحقیق نشان میدهد که با افزایش شوری درصد و سرعت جوانه زنی بذر به شدت کاهش می یابد بیشترین میزان وزن ترووزن خشک درتیمار ۱/۲۵ گرم برلیتر کلرید سدیم و بیشترین میزان اسانس تولید شده درتیمار گرم درلیتر کلرید سدیم بدست امد.