سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدرضا محمدزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقاتکشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

سمیت یونی و عدم تعادل عناصر غذایی ازجمله چالشهای مطرح در شرایط شور می باشند حضور املاح فراواندر محیط ریشه باعث میش ود تا جذب و کارایی عناصر غذایی به شدت کاهش یافته و از طرفی جذب غیرضروریبعضی از عناصر افزایش یابد براثر این فرایند الگوی جذب یونها به وسیله گیاه تغییر می یابد و ترکیب شیمیایی گیاه تحت تاثیر قرارمیگیرد. اثرات همسازی یا ناهمسازی می تواند باعث زیاد یا کم شدن این فرایند شود به منظور بررسی اثرات شوری برالگوی جذب یونها و ترکیب شیمیایی ژنوتیپ های مختلف خربزه در سال ۸۵ آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و در ایستگاه عباس آباد اجرا گردید. شوری آبهای مورد استفاده ۶/۲ و ۱۲ دسی زیمنس برمتر و ژنوتیپ های خربزه شامل ژنوتیپ های درگزی ، خاقانی قصری بندی، جعفرآبادی چاه پالیز هانیدیو آناناس ملون و عباس شوری بود درمرحله شروع گلدهی از برگهای کامل و ساقه نمونه برداری و غلظت عناصر سدیم کلر پتاسیم منیزیم کلسیم و نیتروژن در آن اندازه گیری شد کمترین غلظت Cl,Na+ برگ مربوط به ژنوتیپ عباس شوری بود به نظر می رسد که حفظ غلظت کمترCl- درسلولهای برگ عامل مهم در حفاظت ا زبافتهای فتوسنتز کننده در برابر تنش شوری است