سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
عظیم شیردلی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
احمد گلچین – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و نیتروژن بر مقاومت، عملکرد و کارایی مصرف آبWUE) در انار پژوهشی بصورت یک آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۱۵ تیمار و ۳ تکرار در شهرستان ساوه در سال ۱۳۸۹ به اجرا در آمد تیمارهای آزمایش عبارت بودند از سطوح شوری آب آبیاری( ۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰(dS/m که در کرتهای اصلی و سطوح نیتروژن (صفر، ۱۵۰ و ۳۰۰ گرم برای هر درخت) در کرتهای فرعی قرار داده شدند. نتایج نشان داد که شوری آب آبیاری باعث کاهش عملکرد و مصرف نیتروژن در شوریهای کمتر از۴dS/m باعث افزایش عملکرد و کارایی مصرف آب در انار شد. تا شوری۴dS/m عملکرد انار کاهش نیافت که به عنوان حد آستانه شوری برای انار در نظر گرفته شد ولی در شوریهای بالاتر عملکرد کاهش یافت و میزان این کاهش ۳,۳ درصد به ازای هر واحد شوری بود