سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید کریمی کیوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی دانشگاه تهران
مهرداد نظری ها – عضو هیات علمی گروه مدیریت سوانح طبیعی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهرا
الهام زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

وقوع سیل در مناطق شهری با توجه به اینکه شهرها محل تمرکز فعالیتها و سرمایهگذاری بوده و همواره مورد توجه جمعیت انسانی گرفته است، خسارات و تلفات زیادی را در پی داشته است. از طرفی روند فزایندهی شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه به عنوانپتانسیلی برای وارد آمدن خسارات بیشتر تلقی می شود. بهره برداری نامناسب از منابع حفاظت کننده آب و خاک و پوشش گیاهی در سطح حوضه های آبریز کشور و توسعهی ناهمگون و بدون برنامهریزی شهرها و روستاها، به رشد ۰۵۲ درصدی این خسارات در دههی اخیر نسبت به سالهای گذشته منجر شده است، که این خسارات لزوم توجه به دانشهایی نظیر شهرسازی و مدیریت بحران را بیش از پیش کرده است. در این تحقیق ضمن بیان تاثیراتی که شهرسازی می تواند در تشدید اثرات سیلاب داشته باشد؛ راهکارهایی نظیر تعیین ضوابط کاربری اراضی، وضع مقررات ساختمانی و ضدسیل کردن تاسیسات، جهت کاهش خسارات و تلفات ناشی از سیل در مناطق شهری ارائه شده است