سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی بیدآبادی – دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک
اباذر وحدت آزاد – دانشجوی دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله ساختار شعله آرام حاصل از احتراق ذرات ارگانیک در حال انتشار به شکل کروی در محیط پیش مخلوط تجزیه و تحلیل شده است.این تحقیق برای نخستین بار در زمینه احتراق کروی ذرات ارگانیک انجام میشود. فرض می شود که توزیع ذرات و سوخت فرار در مخلوط گاز اکسید کننده یکنواخت است، و ذرات سوخت در تبخیر یک مرحله ای به یک سوخت گازی با ساختار شیمیایی شناخته شده تبدیل شده و پس از آن در فاز گاز اکسید شده است. ساختار شعله از ناحیه تشکیل شده که شامل منطقه پیش گرم تبخیر که در آن نرخ واکنش شیمیایی فاز گاز کوچک است، و منطقه واکنش که در آن انتقال گرما جابجایی و میزان تبخیر ذرات سوخت کوچک هستند و منطقه پس از شعله که در آن ترم نفوذ حرارتی در معادلات بقا کوچک و قابل صرف نظر کردن است، میباشد. از اثر جاذبه گرانشی صرف نظر شده است. معادلات صریح جبری برای پیش بینی سرعت سوزش شعله به عنوان تابعی از اندازه اولیه ذرات و چگالی تعدادی ذرات به دست آمده است. نتایج حاصل از این تحقیق رابطه شعاع ذره و مشخصات مهم شعله از قبیل کسر جرمی آلاینده ها، سرعت انتشار، ضخامت، دما و نرخ تولید انرژی را نشان میدهد.