سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علیایی – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
میلاد سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی

چکیده:

طراحی پوشش تونلهای واقع در زیرسطح آب زیرزمینی نیازمند مشخص بودن توزیع فشار اب حفره ای در اطراف تونل نیروهای محوری ممان خمشی و تنشهای ایجاد شده در پوشش و میزان نشست به وجود آمده در اثر تغییر پارامترهای ژئوتکنیکی زمین است زمانی که یک غشار نفوذناپذیر در دیواره تونل قرارگیرد پوشش می بایست تمام فشار هیدرواستاتیک ناشی از آب زیرزمینی را تحمل کند درحالتی که پوشش بصورت نفوذپذیر باشد فشار وارد بر پوشش تابع شرایط زهکشی و میزان تاثیر آن می باشد دراین مقاله مدلسازی عددی تونل در شرایط زهکشی شده و زهکشی نشده در حالت جریان پایدار به منظور بررسی تاثیر شرایط مختلف زهکشی برتوزیع فشار آب حفره ای و تنشهای پوشش انجام می شود.