سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سجاد مبشری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
بهنام بهروزنام – استادیار بخش باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
رمضان رضازاده – هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

چکیده:

طی سال ها و قرون، آلودگی محیط زیست و دخالت انسان در اکوسیستم های طبیعی و زیست بوم ها به همراه بسی عوامل دیگر، زمینه ساز ن ابودی گونه های جانوری و گیاهی متعددی شده است . انار شیطان (Tecomella undulataRoxb.Seem) تنها جنس و گونه ی بومی تیره Bignoniaceae در ایران است که به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد. به منظور شاخه زایی سریع از ریز نمونه های انار شیطان، پژوهشی بر پایه آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تکرار انجام شد. فاکتورهای موردنظر شامل موقعیت ریزنمونه بر روی شاخساره (ریزنمونه ی مریستم انتهایی، قسمت بالایی، قسمت میانی و قسمت پایینی) و نیز شرایط رشد گیاه مادری که شامل گیاهان نگهداری شده در شرایط کنترل شده ی گلخانه و گیاهان رشد یافته در زیستگاه طبیعی بود، مورد استفاده قرار گرفت. ریزنمونه ها در محیط MS حاوی ۲ میلی گرم در لیتر BAP و ۰/۱ میلی گرم در لیتر IAA قرارداده شدند. نتایج بیانگر این بود که ریزنمونه های قسمت بالایی حاصل از گیاهان رشد کرده در شرایط گلخانه، بیش از ریزنمونه های مریستم انتهایی رشد کردند و بیشترین تعداد شاخساره در ریزنمونه و طول شاخساره نیز از ریزنمونه های قسمت بالایی گیاهان گلخانه ای مشاهده گردید. ریزنمونه ی قسمت پایینی گیاهان رشد گرده در زیستگاه طبیعی نیز چندان موفق نبوده و نتایج ضعیفی نشان داد.