سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه ولی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
محمد امینی – دکتری انتقال حرارت و انرژی

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه بدست آوردن سینتیک خشک شدن ذرت درخشک کن بستر سیال خورشیدی ناپیوسته و بررسی عملکرد این خشک کن درکاهش محتوای رطوبت تا ۱۳ درصد می باشد آزمایشات خشک کن درارتفاع بستر ۱ و ۲ سانتی متر سرعت هوای ۳/۵ و ۵/۵ متر برثانیه با دو نوع توزیع کننده هوا قطر روزنه ۲و ۴ میل یمتر و درسه زمان قبل از ظهر و ظهر و بعد از ظهر انجام گرفته است نتایج نشان میدهد که سینتیک خشک شدن ذرت تحت تاثیر ارتفاع بستر سرعت هوا دمای کاری و نوع توزیع کننده هوا می باشد نرخ خشک شدن بدست آمده از آزمایشات شامل دوره گذرای اولیه دوره نرخ نزولی اولیه و دوره نرخ نزولی ثانویه می باشد با مقایسه ذرت های خشک شده توسط این خشک کن و ذرت های خشک شده تحت تابش مستقیم خورشید مشخص می شود که محصولات خشک شده با خشک کن خورشیدی دارای کیفیت بالاتری می باشند.