سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هدی مشکورنیا – کارشناس ارشد سازه های آبی
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور برسی تاثیر شرایط جریان بر میزان آبشستگی ساحل خارجی قوس ۹۰ درجه با حضور سازه سرریز مستغرق انجام شده است دراین تحقیق تعداد ۷ سرریز مستغرق با فاصله ۳۲ سانتی متر از هم ارتفاع ۵ سانتی متر زاویه قرار گیری ۳۰ درجه نسبت به خط عمود بر ساحل و با طول مستقیم ۱۰ سانتی متر با نسبت ۰/۲۵ طول مستقیم سرریز به عرض فلوم که تماما براساس معیارهای استاندارد محاسبه شده اند در ساحل قوس خارجی جایگذاری شد و در حالتی که اعداد فرود جریان نزدیک شونده به قوس برابر ۰/۳ ، ۰/۲۵ ، ۰/۱۹ و ۰/۱۴ بود ازمایشها انجام گرفته است در انتهای هر ازمایش وضعیت توپوگرافی بستر برداشت گردید نتایج بررسی ها نشان داد که کمترین میزان آبشستگی در ساحل خارجی در حالتی که کمترین فرود ۰/۱۴ است اتفاق می افتد