سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید فروغ – دانشجوی دکتری مهندسی معدن
سیدرحمان ترابی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد رمضان زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه شاهرود
Saffet Yagiz – Pamukkale University, Turkey

چکیده:

یکی از مسائل مهم در حفاری مکانیزه پیش بینی نرخ پیشروی TBM بوده که این کار مستلزم تخمین نرخ نفوذ و ضریب بهره وری TBMاست شناخت عوامل تاثیر گذار بربهره وری از این نظر حائز اهمیت است که به وسیله آن می توان تخمین دقیق تری از زمان های توقف و حفاری و در نتیجه هزینه های اجرایی را بدست آورد شرایط نامطلوب توده سنگ یکی از علل مهم کاهش بهره وری بوده که از آن جمله می توان به وقوع ریزش ناپایداری، درزه و شکاف نامساعد در توده سنگ وجود آب زیرزمینی، وجود مصالح حفاری چسبنده و سینه کار مختلط اشاره نمود دراین مقاله ابتدا تاثیر شرایط مختلف توده سنگ بربهره وری مورد بحث قرارگرفته و نحوه تاثیر آنها بر توقفات حفاری بررسی شده است. در ادامه تاثیر شرایط زمین و پارامترهای توده سنگ بر ضریب بهره وری TBM و بروز تاخیرات حفاری در قطعه اول تونل انتقال آب کرج مورد بررسی قرارگرفته است.