سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین صحابی – عضو هیات علمی گروه کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه
حسن فیضی – دانشجوی دکتری و استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
پرویز رضوانی مقدم – دانشجوی دکتری و استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید جاهدی پور – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی، مدرس

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر شدت و زمان میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر رازیانه آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقات عالی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای میدان مغناطیسی شامل قرار دادن بذرها در معرض میدان مغناطیسی با شدت ۱۵ میلی تسلا به مدت ۱ و ۵ و ۱۵ و ۲۵ و ۳۰ دقیقه ، میدان مغناطیسی به شدت ۲۵ میلی تسلا به مدت ۱ و ۵ و ۱۵ و ۲۵ و ۶۰ دقیقه، تیمار میدان مغناطیس دایم با شدت ۳ میلی تسلا و تیمار شاهد بودند . نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. کمترین متوسط زمان جوانه زنی در تیمارهای شدت ۱۵ میلی تسلا در زمان های ۱۵ و ۲۵ دقیقه بدست آمد که نسبت به شاهد ۱۳ و ۸ درصد کاهش نشان داد. بیشترین طول ریشه ( ۹/۳۵ سانتیمتر) در تیمار شدت میدان مغناطیسی ۱۵ میلی تسلا به مدت ۲۵ دقیقه بدست آمد که نسبت به تیمار شاهد (۶/۴ سانتی متر) حدود ۴۶ درصد افزایش نشان داد. همچنین بالاترین طول ساقه و گیاهچه در تیمار میدان مغناطیسی ۱۵ میلی تسلا به مدت ۲۵ دقیقه مشاهده شد نتایج نشان داد که تیمار میدان مغناطیسی با شدت کمتر و در زمان ۱۵ دقیقه بهترین را نشان داد.