سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی کهن پور – کارشناس ارشد گروه فیزیوهوژی ورزه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مقصود پیری – استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
زهره میرسپاسی – مدرس مجتمع آموزه علمی پیامبر اعظم
منا میرسپاسی – کارشناس ارشد گروه فیزیوهوژی ورزه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سه جلسه تمرین با سه شدت مختلف بر دفع ادراری آلبومین ادراری یا آلبومین اوری در فوتبالیستهای جوان بود. ۱۵ فوتبالیست جوان با میانگین سنی ۰/۵±۱۷ سال قد ۴±۱۷۴ سانتیمتر و وزن ۳/۶۴±۶۴/۴۲ کیلوگرم داوطلب شرکت در پژوهش شدند و در سه جلسه تمرین هوازی شامل ۷۵ دقیقه دویدن با سه شدت ۵۵و۷۰و۸۵درصد ضربان قلب بیشینه شرکت کردند. قبل و ۱۵ دقیقه بعد از تمرین نمونه ادرار جمع آوری شد و غلظت آلبومین ادراری با استفاده از روش روش ایمونوتوبیدیمتریک و کیت دیاسورین امریکا اندازه گیری شد. جهت مقایسه تغییرات آلبومین بین سه جلسه از روش آماری آنووا با اندازه گیری مکرر و جهت بررسی تغییرات آلبومین در هر جلسه تمرین از آزمونT جفتی استفاده شد. در هر سه جلسه تمرین دفع آلبومین ادراری افزایش یافت اما این افزایش بعد از تمرین با شدت ۰۰ % ضربان قلب بیشینه معنادار نبود لبومین اوری بعد از فعالیت ورزشی مسئله نگران کننده ای نیست و نمی تواند مشکلی برای ورزشکار بوجود آورد، اما در مورد ورزشکارانی که به تمرینات بسیار شدید و طاقت فرسا می پردازند معاینات سالانه پزشکی توصیه می شود.