سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی کهن پور – کارشناس ارشد گروه فیزیوهوژی ورزه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
زهره میرسپاسی – مدرس مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم
مقصود پیری – استادیار گروه فیزیوهوژی ورزه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
منا میرسپاسی – کارشناس ارشد گروه فیزیوهوژی ورزه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

پروتئین اوری یک بیماری کلیوی به معنی حضور پروتئین ها در ادرار می باشد . همچنین پروتئین اوری بعد ازفعالیت بدنی بروز می کند. هدف از پژوهش حاضر برآورد کمیت پروتئین اوری در پاسخ به دو شدت مختلففعالیت هوازی زیربیشینه بود. ۱۵ فوتبالیست جوان داوطلب شرکت در پژوهش در ۱ جلسه تمرین هوازی شامل ۷۵ دقیقه دویدن با دو شدت ۰۰ و ۳۵ درصد ضربان قلب بیشینه شرکت کردند. میزان توتال پروتئین و کراتینین ادرارقبل و ۱۵ دقیقه بعد از تمرین اندازه گیری شد. نسبت پروتئین به کراتینین جهت برآورد دفع پروتئین ادراری ۱۱ ساعته محاسبه شد. تفاوت معناداری بین دو شدت مختلف مشاهده نشد ) P>0.05 (. همچنین هیچ کدام از جلساتتمرین نیز تاثیر معناداری نداشتند ) P>0.05 (. برآورد دفع ادراری ۱۱ ساعته پروتئین ها، دارای دامنه فیزیولوژیک و بادامنه پاتولوژیک و نفروتیک پروتئین اوری فاصله فراوان داشت و لذا نمی تواند آسیب رسان باشد