سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

میترا مسعودی تنکابنی – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی ( فیزیولوژی )

چکیده:

زمینه و هدف: سندرم پیش از قاعدگی ترکیبی از تغییرات فیزیکی, روانی و هیجانی است که در فاز لوتئال چرخه قاعدگی رخ میدهد. این سندرم در ٣% تا ٨% زنان بسیار شدید بوده بطوریکه در فعالیتهای روزانه و اجتماعی مبتلایان تداخل ایجاد میکند. از آنجائیکه روشهای درمانی متفاوتی برای آن وجود دارد درمانهای بدون عوارض بویژه فعالیت ورزشی مورد توجه است. هدف از این مطالعه تاثیر شدت تمرینات هوازی بر علائم بالینی سندرم قبل از قاعدگی است. مواد و روشها: در این مطالعه نیمه تجربی ابتدا بر اساس پرسشنامه مربوط به علائمPMS اقدام به شناسایی ۵۱ از زنان ۳۸-۲۲ مبتلا به PMS و فاقد سابقه هر گونه بیماری شد. این افراد به ٣ گروه تقسیم شدند. گروه اول ١۵ نفر در ورزش شدید ( ٣ بار در هفته هر جلسه ١ ساعت ) و گروه دوم ٢۵ نفر در ورزش سبک ( ٣ بار در هفته هر جلسه ٢٠ دقیقه ) شرکت کرده و گروه شاهد ١١ نفر در هیچ فعالیت ورزشی شرکت ننمودند. بعد از ٢ ماه مجددا علائم مورد ارزیابی قرار گرفتند