سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عبدالحمید حاجی پورشوشتری –
اصغر شریفی –
مرجان یعقوبی –

چکیده:

پیچیدگی جوامع و تغییرهای سریع وغیرقابل پیش بینی بیش ازپیش رهبرانی اثربخش را برای اداره بهتر امور سازمان ها طلب می کند هدف پژوهش حاضر به منظور تعیین خلاقیت برانتخاب سبک رهبری مدیران سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری است روش تحقیق ازنظر شیوه گرداوری اطلاعات علی و مقایسه ای و ازنظر هدف کاربردی بوده است جامعه آماری شامل کلیه مدیران سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مشتمل بر۳۴ بوده است حجم نمونه براساس جدول مورگان ۳۰نفر تعیین و نمونه ها با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی انتخاب شدند ابزار گرداوری دادهها دو پرسشنامه استاندارد شخصیت خلاق و سبک رهبری کلارک هستند پرسشنامه سبک رهبری که برمبنای ابعاد سه گانه دستوری مشارکتی و غیردستوری درطیف پنج درجه ای لیکرت و پرسشنامه شخصیت خلاق درسطوح سه گانه عدم خلاقیت خلاقیت متوسط و خلاقیت زیاد با سوالهای صحیح – غلط تنظیم شده است که روایی هردوپرسشنامه ازنظر صوری محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آنها نیز با اجرای ازمایشی برروی نمونه ای ۳۰نفره و محاسبه ضریب الفای کرونباخ به ترتیب برابر با ۰/۸۴و۰/۷۸ بدست آمده است.