سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قدیر تقی زاده مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
سیدرضا طباطبایی کلور –
سیدجعفر هاشمی –
فیض الله شهبازی –

چکیده:

کوفتگی میوه در طی مراحل جابجایی و حمل و نقل به دلیل وارد شدن ضربه برآن و دیگر عوامل رخ میدهد دراین تحقیق اثر شتاب ارتعاش برصدمات وارده به میوه کیوی درطول حمل و نقل بررسی شد این آزمایش درقالب بلوکهای کامل تصادفی و سه تکرار انجام شد شتاب ارتعاشی ۰/۳ و ۰/۷g برای این تحقیق انتخاب شدند. نتایج آنالیز ها نشان داد که اثر شتاب ارتعاش درسطح یک درصد برروی میزان صدمات معنی دار است میزان صدمه برمبنای عمق لهیدگی درصد تعداد میوه های صدمه دیده و همچنین درصد تعداد میوه های با اسیب دیدگی بیشتر از دو میلی متر می باشد درحمل و نقل جاده ای میوه کیوی هرچه شتاب ارتعاشی که وسیله حمل و نقل ایجادمی کند بیشتر باشد آسیب های مکانیکی میوه افزایش می یابد.