سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آمنه کنعانی – کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

شبکه های اجتماعی با مجموعه ای از فرصت های مستعد به صورت نامحدود در دست کارافرینان قرار گرفته است. از این رو تشخیص و شناسایی فرصتهای کارآفرینان از طریق شبکه های اجتماعی ضرورت و اهمیت بیشتری پیدا می نماید، به همین جهت هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه خواهد بود. روش تحقیق برای مطالعه پژوهش حاضر کمی از نوع توصیفی پیمایشی است که ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بسته پاسخ استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه به طور دوباره مورد بررسی قرار گرفت و به پنج تن از خبرگان و صاحبنظران ارسال و نظرات آنها مبنی بر صحت ابزار استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران می باشند، که از طریق روش نمونه گیری تصادفی پرسشنامه ها بین افراد توزیع شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که فرصت های کارآفرینی در شبکه های اجتماعی به طور واضح تری رخ می نمایند به طوری که هوشیاری افراد در حین ردیابی و تحلیل فرصت تکمیل تر و در نتیجه افراد زمان کمتری برای شناسایی فرصت های کارآفرینی و استخراج آنها طی خواهند نمود.