سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صباح محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
علی سپهری – استادو دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات
محمدعلی ابوطالبیان – استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
جواد حمزه ئی –

چکیده:

سیلیکون دومین عنصر موجوددرخاک است که دارای اثرات مفیدی درافزایش تحمل گیاهان به تنشهای زنده و غیرزنده است به منظور بررسی اثرسیلیکوندرافزایش تحمل به خشکی درژنوتیپ های گندم Triticum aestivum L الوند و پیشگام آزمایشی بصورت کرت های خردشده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با اعمال ۴تیمار بدون تنش – بدون تنش و مصرف سیلیکون – تنش درمرحله دانه بندی بدون مصرف سیلیگون تنش درمرحله دانه بندی با مصرف سیلیکون ۱/۲ گرم برمتر مربع درسه تکرار درمزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان واقع درروستایدستجرد اجرا شد نتایج نشان میدهد که بلوک برصفت وزن هزاردانه درسطح یک درصد و برصفت تعدادساقه درسطح ۵ درصد اختلاف معنی داری ایجاد کرد ولی برصفت تعدادبوته وزن خشک سنبله وزن خشک کاه اثرمعنی داری نداشت سطوح تنش همراه با سلیکون برتمامی صفات موردب ررسی درسطح یک درصد تفاوت معنی داری ایجاد نمود سطوح رقم نیز برتمامی صفات مورد بررسی درسطح ۱درصد تفاوت معنی داری ایجاد نمود.