سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدحسین نعمتی – عضو هیئت علمی و استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
یحیی سلاح ورزی – عضوهیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین مردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سیلیسیوم یکی از عناصری است که در بهبود خصوصیات کیفی و کمی محصولات زراعی و باغبانی از آن استفاده می شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سیلیسیوم بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیولوژیکی اطلسی ایرانی بود. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار سطح سیلیسیوم ( ۰، ۵۰ ، ۱۰۰ و ppm150 ) طی دو مرحله رشد ( ۴- ۶ و ۸- ۱۰ برگی) با چهار تکرار در شرایط کنترل شده گلخانه انجام شد. روش کاربرد سیلیسیوم به صورت اسپری برگی و هر دو هفته یکبار بود. استفاده از سیلیسوم قطر گل، طول دمگل و سطح برگ را به ترتیب ۳۵ ، ۲۴ و ۵۲ درصد افزایش داد. همچنین کاربرد سیلیسیوم در غلظتهای ۵۰ ppm و ۱۰۰ باعث تسریع گلدهی شد. اثر متقابل سیلیسیوم و مرحله رشد بر صفات اندازه گیری شده قطر گل، سرعت گلدهی، طول دمگل و سطح برگ، در هیچ یک از سطوح آماری معنی دار نشد. مرحله رشد نیز فقط در قطر گل و تعداد روز تا گلدهی تاثیر داشت و در سایر پارامترهای اندازه گیری شده تاثیر معنی داری نداشت. به طور کلی استفاده از سیلیسیوم توانست خصوصیات مورفولوژیکی اطلسی ایرانی را بهبود ببخشد.