سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی مشکور – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شه
محمدعلی جعفری – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آ
کاوه جعفری خورشیدی – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آ

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات استفاده از تفاله زیتون سیلو شده با اوره، ملاس و پلی اتیلن گلیکول بر روی قابلیت هضم گاو های شیرده هلشتاین انجام گرفت.این آزمایش از ابتدای آبان تا پایان دی ماه سال ۱۳۸۹ در دامداری ۴۰۰ راسی برادران درازگیسو واقع در روستای مرزنکلاته گرگان به انجام رسید ، بدین منظور از ۴ راس گاو شیرده هلشتاین که همگی شکم دوم بودند با میانگین وزن ۵۰±۶۰۰ کیلوگرم و تولید شیر ۲۰±۱ کیلو گرم در قالب طرح آماری مربع لاتین(۴×۴) استفاده شد.جیره های غذایی شامل: تفاله زیتون فرآیند نشده(تیمار شاهد)، تفاله زیتون فرآیند شده با اوره،تفاله زیتون فرآیند شده با ملاس،تفاله زیتون فرآیند شده با پلی اتیلن گلیکول بودند. طول هر دوره آزمایش ۲۱ روز که شامل ۱۴ روز عادت دهی و ۷ روز آزمایش بود. داده های حاصل از این آزمایش با استفاده از نرم افزار آماری SAS (1996)آنالیز شدند و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال (p<0/05) انجام گرفت.نتایج قابلیت هضم نشان داد که فرآوری تفاله زیتون با افزودنی ها نسبت به تفاله فرآوری نشده بر روی(درصد ماده خشک،پروتئین خام،ماده آلی،NDF و ADF )اثر معنی داری(P<0/05)داشتند.