سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محبوبه علایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشگاه زنجان
حمید رضا روستا – استادیار گروه باغبانی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
حسین علایی – استادیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده:

به منظور تعیین مناسب ترین سیستم آکواپونیک از طریق بررسی اثر آنها بر عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی گل داوودی آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار، به مدت ۵ ماه اجرا شد. تیمارها شامل آبیاری گیاهان با محلول سیستم آکواپونیک از پایین گلدان و آبیاری از بالای گلدان بود. نتایج جدول مقایسات میانگین نشان داد که نوع سیستم تغذیه ای اثر معنی داری (۰/۰۱>P) بر میزان خصوصیات کمی و کیفی گل داشت. بر اساس این پژوهش سیستم آکواپونیک آبیاری از بالا از لحاظ تمام شاخص های رشد رویشی و زایشی در سطح بالاتری نسبت به سیستم آکواپونیک آبیاری از پایین قرار داشت . به نظر می رسد بهترین عملکرد کیفی و کمی گیاهان آبیاری شده از بالا مربوط به میزان توانایی بستر از لحاظ ایجاد شرایط مناسب برای ریشه گیاه از لحاظ هوادهی و همچنین تامین شرایط هوازی برای تجزیه مواد آلی توسط باکتریهای هوازی باشد.