سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید جواد آمیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی ، دانشگاه کشاورزی و منابع
حمیدرضا عسگری – استادیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی
واحد بردی شیخ – استادیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی
فرهاد هنر دوست – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

چکیده:

آگروفارستری است که به جهات مختلف می تواند به کشاورز، محیط، خاک و پوشش گیاهی کمک شایانی نماید. آگروفارستری عبارتست از هر نوع سیستم استفاده پایدار از زمین که از طریق کاشت تلفیقی گونه های درختی و زراعی در یک ناحیه مشخص و با اعمال مدیریت های خاص (که می تواند هم به صورت همزمان و هم به صورت متناوب صورت گیرد) ایجاد گردد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سیستم آگروفارستری بر خصوصیات خاک در منطقه آق قلا انجام شد. نمونه های خاک از طریق روش سیستماتیک – تصادفی انتخاب شد. نمونه های خاک از دو عمق (۲۵-۰ و ۵۰-۲۵ سانتی متری) و از سه منطقه زیر درخت، مابین درختان و همچنین منطقه مجاور (زمین زراعی که فقط به کاشت گندم اختصاص یافت برداشت شد. با توجه به نوع داده ها و هدف تحقیق، برای مقایسه میانگین پارامترهای مورد نظر و درک تفاوت های احتمالی بین اعماق خاک و نقاط مختلف نمونه برداری، از آنالیز واریانس یک طرفه و جهت گروه بندی خصوصیات خاک از آزمون دانکن استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده مقدار مواد آلی خاک در منطقه ی دارای سیستم آگروفارستری بطور معنی داری از قطعه زمین شاهد بیشتر بوده، در مقابل مقادیر جرم مخصوص ظاهری در منطقه شاهد بیشتر از زمین تحت سیستم آگروفارستری بود. این تفاوت ها بین مناطق زیر درختان و مناطق بین درختان نیز مشاهده گردید. لازم به ذکر است مقادیر اندازه گیری شده با افزایش عمق نیز تفاوت داشت بدین صورت که با افزایش عمق مقدار کل مواد آلی خاک کاهش اما جرم مخصوص ظاهری افزایش یافت.