سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید محمد رضا خلخالی – کارشناس ارشد زراعت ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
داود ارادتمند اصلی – استادیار گروه زراعت و مسئول عهده دار مکاتبات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سیستم انتقال آوندی محور اصلی سنبله بر اجزاء عملکرد جو رقم ریحان آزمایشی در مزرعه آموزشی – تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ انجام پذیرفت. دراین آزمایش نحوه توزیع دستجات آوندی و سایز آنها در طول محور اصلی سنبله جو و تاثیر آن بر اجزاء عملکرد گیاه جو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تعداد و سایز دستجات آوند مرکزی در طول محور سنبله از پائین به طرف بالا دارای کاهش بوده به طوری که بیشترین تعداد این کاهش در ابتدای محور سنبله و در محل ورود دستجات آوندی از پدانکل(محل اتصال سنبله به ساقه ) به میان گره اول بوده است. این آزمایش نشان داد که سایز و تعداد دستجات آوندی با تعداد و وزن دانه های تشکیل شده در طول محور سنبله جو همبستگی ندارد، به طوری که در قسمت ابتدایی محور سنبله که بیشترین تعداد و سایز دستجات آوندی وجود داشت( میانگره شماره ۱ تا میانگره شماره ۳) هیچ دانه ای تشکیل نشد، نتایج حاصل از این آزمایش بیان کننده ورود تعداد مساوی از دستجات آوندی از پدانکل به داخل محور سنبله در رقم مورد آزمایش در سنبله های با تعداد سنبلچه های مشخص می باشد.