سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا صیادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
رحیم ناصری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
افتخار کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سیستمهای غذایی ( کمنهاده، پرنهاده و ارگانیک ) بر روی دورقم لوبیا در تابستان ۸۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی واقع در شهرستان ایوان، استان ایلام به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. ارقام در دو سطح (شکوفا، دانشکده ) به عنوان عامل اصلی و سیستمهای غذایی (کمنهاده، پرنهاده و ارگانیک ) در سه سطح به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم بر صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن صد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف معنیدار شد. اثر سیستمهای غذایی نیز بر صفات شاخص برداشت، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در بوته معنیدار گردید. اثر متقابل رقم بر سیستمهای غذایی نیز بر صفات شاخص برداشت، تعداد شاخه در بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در غلاف و تعداد غلاف در دانه معنیدار شد. بالاترین عملکرد دانه از اثر متقابل سیستم غذایی رقم شکوفا در سیستم ارگانیک بدست آمد. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده می توان رقم شکوفا و سیستم غذایی ارگانیک را توصیه نمود.