سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عبدالظیم لقمانی – کارشناس ارشد ادارهتعاون روستایی شهرستان دزفول
حسن نوریانی – مدرس دانشگاه آزاد دزفول
عبدالحسین آبروش – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

تاثیر سه نوع سیستم خاک ورزی درکنترل علفهای هرز و عملکرد گندم رقم وریناک مورد ارزیابی قرارگرفت این آزمایش درسال زراعی ۸۳-۸۲ درمنطقه دزفول بصورت کرتهای خرد شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار اجرا شد تیمار اصلی دردوسطح کنترل و بدون کنترل علفهای هرز و تیمار فرعی درسه سطح خاک ورزی مرسوم خاک ورزی حداقل و بی خاک ورزی بود خاک ورزی مرسوم شامل شخم برگردان دار و دیسک خاک ورزی حداقل شامل دیسک و بی خاک ورزی نیز بدون عملیات خاک ورزی اقدام به کشت با دستگاه خطی کار گردید کنترل علفهای هرز با علف کش درمرحله پنجه زنی گندم با سموم تاپیک و گرانستار به میزان توصیه شده صورت پذیرفت نتایج نشان داد بیشترین و کمترین عملکرد دانه بترتیب به سیستم خاک ورزی مرسوم و حداقل اختصاص داشت اختلاف تیمار های علف کش سیستم های خاک ورزی و اثرمتقابل آنها درعملکرد دانه شاخص برداشت و تعدادسنبله درمترمربع معنی دارنبود ولی شاخصهای رشد از قبیل تجمع ماده خشک کل شاخص سطح برگ سرعت رشد محصول سرعت رشد نسبی و سرعت اسیمیلاسیون خالص درتیمار سیستم خاک ورزی مرسوم و درشرایط عدم استفاده ازعلف کش نسبت به دو سیستم دیگر خاک ورزی بیشتر بود