سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هاجر اثنی عشری – دانش آموخته کارشناسی ارشد
سمیه نقوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد
مهدیه مسنن مظفری – دانشجوی دکتری

چکیده:

بخش کشاورزی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور بوده که به لحاظ کاربر بودن و نیاز به سرمایه گذاری کمتر برای ایجاد اشتغال سهمچشمگیری دراشتغال کل کشور دارد لذا دراین مطالعه اثرات سیاست های پولی و مالی به عنوان ابزارهای مهم اقتصاد کلان براشتغال بخش کشاورزی طی دوره ۱۳۸۸ ۱۳۳۸ مورد بررسی قرارگرفته است برای رسیدن به اهداف مطالعه از مدل تصحیح خطا استفاده شده است نتایج نشان داد که دربلندمدت متغیرهای هزینه عمرانی و جاری نرخ بهره نرخ ارز و حجم پول با وقفه یک براشتغال تاثیر گذار هستند حجم پول نرخ بهره هزینه جاری با وقفه یک اثرمعنی دار و معکوس براشتغال داشته اند نرخ ارز و هزینه عمرانی نیز اثر مستقیم و معنی داری براشتغال نشان میدهند درکوتاه مدت نرخ ارز با وقفه های یک و دو براشتغال اثر مستقیم دارد متغیرحجم پول با وقفه دو براشتغال اثر معکوس دارد هزینه عمرانی نیز با وقفه یک نیز اثرمعکوس براشتغال دارد نرخ بهره نیز با وقفه یک اثر معکوس دارد.