سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین فانی یزدی – گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور مشهد
محمد رضوانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر گروه زراعت
فائزه زعفریان – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و م
محمدرضا اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گروه زراعت

چکیده:

قارچ های میکوریزا از جمله عوامل موثر در ترکیب عناصر غذایی بذر در گیاهان همزیست هشتند. بدین منظور، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سویه های مختلف میکوریزای روی غلظت برخی عناصر غذایی بذر جو (Hordeum vulgare L) انجام شد. سویه های میکوریزایی شامل Glomus mosseae, G و G. intraradices و etanicatum و سویه ترکیبی به همراه شاهد با چهار تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی، در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که گیاهان تلقیح شده با سویه های مختلف دارای شاخص کلونی زایی، درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم متفاوتی بودند. گیاهان تلقیح شده با سویه ترکیبی بیشترین میزان نیتروژن و پروتئین را نسبت گیاهان تلقیح شده با سویه هاب دیگر داشتند سو یه های میکوریزا در تجمع فسفر و پتاسیم بذرنیز با یکدیگر تفاوت معنی داری داشتند.