سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدشاهین دانشمندی – کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مجید عزیزی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد م

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر ماده سوپر جاذب پلیمری(Super Absorbent Polymer ) در شرایط تنش کم آبی بر خصوصیات بذری گیاه دارویی نازبو معطر، این پژوهش بصورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دوازده تیمار و پنج تکرار اجرا شد. مقادیر سوپر جاذب پلیمری در چهار سطح صفر ( شاهد)، ۰/۱ و ۰/۲ و ۰/۳ درصد ( وزنی/وزنی) و سه سطح آبیاری ۱۰۰ ( بدون تنش) ۷۰ و ۵۰ درصد ظرفیت زراعی در طی دوره رشد سریع تا برداشت در نظر گرفته شد. پس از برداشت محصول، صفات کمی و کیفی مانند عملکرد بذر، وزن هزار دانه، فاکتور تورم موسیلاژ (Swelling Factor) و ردصد سرعت جوانه زنی ( در سه نوبت، یک ماه، یکسال و دو سال پس از برداشت محصول) بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد کاربرد این ماده در شرایط تنش آبی تاثیر معنی داری بر برخی خصوصیات بذری گیاه دارویی نازبو ندارد. بیشترین هزار دانه در تیمار شاهد بدست آمد (۱/۵۴۶ گرم). درصد و سرعت جوانه زنی در دو بازده زمانی یکسال و دو سال پس از برداشت در شاهد تنایج بهتری از تیمارهای سوپر جاذب را نشان داد ( به ترتیب ۸۹ و ۷۸/۸ درصد و ۵/۳ و ۴/۵ بذر/روز) سطح ۰/۱ درصد سوپر جاذب باعث کاهش فاکتور تورم بذر شد ولیکن تیمار ۰/۲ درصد این ماده بالاترین میزان تورم بذر را نشان داد ( ۱۸ میلی لیتر) بر اساس دستاوردهای این ازمایش نمی توان این ماده پلیمری را یک ماده ضد تنش مفید دانست.