سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
نورعلی ساجدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مسعود گماریان –

چکیده:

به منظوراثرات کاربرد پلیمرسوپرجاذب و عناصرروی و سلنیوم برعملکرد و اجزای عملکرد گندم دورم درآزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک کامل تصادفی درچهارتکرار درایستگاه تهحقیقاتی دانشگاه ازاد اراک درسال زراعی ۹۰-۸۹ انجام شد عوامل مورد آزمایش شامل سوپرجاذب دردو سطح صفرو۲۵کیلوگرم درهکتارسولفات روی درسه سطح صفرو۲۵و۵۰ کیلوگرم درهکتار و سلنیوم دردو سطح صفرو۲۰ گرم درهکتار بود نتایج حاصل نشان داد که مصرف ۵۰کیلوگرم درهکتار سولفات روی عملکرد دانه را نسبت به تیمار شاهد ۱۳/۶ درصد افزایش داد نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده ازروی موجب افزایش عملکرد دانه گندم می گردید بنابراین کمبود ریزمغذیها بخصوص روی درگندم به عنوان یکمعضل بزرگ از موانع عدم دستیابی به عملکردهای بالا بوده که نیازمندتوجه بیشتردرکشت این محصول استراتژیک است.