سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یونس بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
نورعلی ساجدی – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مسعود گماریان –

چکیده:

به منظوراثرات کاربرد پلیمر سوپرجاذب و عناصرروی و سلنیوم برعملکرد و اجزای عملکرد گندم شهریار آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک کامل تصادفی درچهارتکرار درایستگاه تحقیقاتی دانشگاه ازاد اراک درسال زراعی ۸۹-۹۰ انجام شد عوامل مورد ازمایش شامل سوپرجاذب دردو سطح صفرو۲۵کیلوگرم درهکتار سولفات روی درسه سطح صفرو۲۵و۵۰ کیلوگرم درهکتار و سلنیوم و دردوسطح صفرو۲۰ گرم درهکتار بود نتایج حاصل نشان داد که با مصرف ۲۵و۵۰ کیلوگرم درهکتار سولفات روی عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد به ترتیب ۱۰و۱۲/۸ درصد افزایش یافت همچنین مصرف ۲۵ کیلوگرم درهکتار سوپرجاذب عملکرد دانه را نسبت به تیمارشاهد ۴درصد افزایش داد مقایسه میانگین نشان داد که اختلاف اماری معنی داری دربه کارگیری ۲۵ و ۵۰کیلوگرم درهکتار سولفات روی برعملکرددانه وجود ندارد بنابراین به منظور صرفه جویی درمیزان کود مصرفی مصرف ۲۵ کیلوگرم درهکتار سولفات روی مناسب تر باشد.