سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه کرمی چمه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ر
فهیمه رضاپوریان قهفرخی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیر
صادق بهامین – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

امروزه تنش و آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه ی کودهای شیمیایی، از مهمترین معضلات تولید در بخش کشاورزی در دنیا میباشند . این پژوهش با هدف بررسی اثر باکتری سودوموناس بر خصوصیاترویشی گیاهچه آفتا بگردان تحت تنش خشکی در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه رامین در سال ۱۹۳۱ انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۹ تکرار و ۱۱ تیمار انجام شد.فاکتور اول شامل سویه باکتری Pseodomonas fluorescens در ۹ سطح شامل شاهد )عدم تلقیح با بذر(، ۱۰۱ p و ۱۶۳ p 0 مگا پاسکال بود. نتایج – – / ۰ و ۳ /۶ ۰/ و فاکتور دوم تنش خشکی در ۴ سطح شامل صفر )آب مقطر(، ۹نشان داد که اثر تنش خشکی بر تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار بود. سودوموناس نیز بر طول ساقهچه وریشهچه و وزن تر و خشک ساقهچه تاثیر معنیداری داشت. اثر متقابل تیمارهای آزمایش نیز بر طول ساقهچه و وزن تر ساقهچه معنیدار بود. بطور کلی استفاده از سویههای باکتری سودوموناس فلورسنت توانست اثرات خشکی بر خصوصیات گیاهچه آفتابگردان را کاهش دهد