سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا احدی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل مرکزتحقیقات راه مسکن و شهرسازی
آرسام صلاحی مقدم – دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزادواحدارمارات

چکیده:

پژوهش های به عم ل آمده در خصوص آلودگی هوای شهرهای بزرگ در ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است که بیشترین میزان آلودگی هوا مربوط به سیستم حم ل ونقل شهری می باشد. بخش حمل ونقل یکی از اجزای مهم و حیاتی در زمینه توسعه و پیشرفت کشور است و نقش موثری در رشد زیرساخت های کشور ایفا میکند. امروزه همراه با توسعه شهرها و رشد شهرنشینی، استفاده از شبکه حم ل ونقل نیز افزایش یافته و در همین راستا تاثیر مخرب زیست محیطی ناشی از صنعت حمل ونقل، همواره یکی از دلایل تحقیقات گسترده در تلاش برای ارتقاء بهبود کیفیت محیط زیست شهری بوده است. از این رو با ارایه خدمات و فناوری های مناسب در حوزه حمل ونقل، م یتوان شرایط لازم و سازگار با محیط زیست را فراهم نمود. آلودگی های ناشی از صنعت حمل ونقل در وضعیت بحرانی به سر میبرد، چنانچه عدم توجه به تغییرات زیست محیطی، سبب افزایش آلودگیهای محیط زیستی خواهد شد. بنابراین، نیاز است اثرات و راهکارها در حوزه حمل ونقل در محیط زیست شهری مورد شناسایی قرار گرفته و برنام هریزی اصولی و کاربردی در دستورکار مسئولان ذیصلاح قرار گیرد تا اثرات مخرب و زیان آور آلودگی های ناشی از آن بر سلامت جامعه شهری به حداقل ممکن کاهش یابد. در این مقاله راهکارهایی در خصوص کاهش آلودگی زیست محیطی ارائه گردیده است