سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدهادی صادقی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر
هرمز منصوری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عبدالمهدی کبیری فرد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر
سیدابوطالب صادقی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سن و درصد استفاده از خرمای نامرغوب بر درصد وزن قطعات لاشه بره های پرواری یک آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی شامل سه سطح خرمای نامرغوب ( ۰، ۱۰ و ۲۰ درصد خرمای نامرغوب) و ۲ سن شروع پرواربندی ( ۵- ۴ و ۷- ۶ ماه) با ۴ تکرار روی ۲۴ راس بره اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان دادکه تاثیرسن شروع پرواربندی روی بازده لاشه دارای دنبه معنی دار بود( ۰۵ / P <0 ) اما روی بازده لاشه فاقد دنبه اثرمعنی داری نداشت هم چنین روی قطعات دست، راسته وپیش سینه دارای اثر معنی داری بود( ۰۵ / P <0 ) درصد استفاده از خرمای نامرغوب روی درصد وزن قطعات لاشه بره های پرواری تاثیر معنی داری نداشت ( ۰۵ / .(P>