سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی قضات – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازههای هیدرولیکی، دانشگاه شیراز
غلامرضا رخشنده رو – استاد بخش راه، ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز

چکیده:

پدیده پیشروی آب شور دریا، که معمولا در اثر استخراج وسیع آب های زیرزمینی رخ می دهد، یکی از مشکلات کنونی آبخوان های ساحلی می باشد. دشت امان آباد یکی از دشت های مهم استان مرکزی است که در مجاورت دریاچه میقان واقع شده است. استخراج بیش از حد آب های زیرزمینی جهت استفاده شرب، آبیاری اراضی کشاورزی و کارهای صنعتی، باعث پیشروی آب شور و از کار افتادن چند چاه بهره برداری گردیده است. در این تحقیق از تقریب ساده خط باریک و رابطه Ghyben-Herzberg برای مدلسازی نحوه جداسازی آب شور و شیرین و تعیین محل خط جداساز استفاده شده است. هیدرولیک آب های زیرزمینی با استفاده از نرم افزار MODFLOW و فرضیه پتانسیل جریان Strack، شبیه سازی شده است. مسئله ورود آب شور به دشت امان آباد در قالب سناریوهای مختلف میزان نفوذ به آبخوان و مقدار برداشت از آن بررسی و نتایج سناریوهای مذکور با نتایج حاصل از مسئله بهینه یابی دبی چاه های پمپاژ (مربوط به مطالعات گذشته) مقایسه و موقعیت خط جداکننده آب شور و شیرین و همچنین تعداد چاه های مورد تهدید، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.آبخوان، نفوذ آب، برداشت آب، پنجه آب شور، فرضیه پتانسیل