سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا نجار – دانش آموخته رشته مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
علیرضا مساح بوانی – عضو هیات علمی گروه مهندسی منابع آب، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
محمود مشعل – عضو هیات علمی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهرا

چکیده:

بررسی ها نشان میدهد که میزان انتشار گازهای گلخانه ای در دهه های اخیر بطور قابل ملاحظه ای افزایش داشته است به گونه ای که غلظت گاز CO2 از ۲۸۰ppm در سال ۱۷۵۰ به ۳۷۹ppm در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است تحقیقات نشان میدهد که در صورت ادامه روند کنونی مصرف سوختهای فسیلی غلظت این گاز تا قبل از پایان قرن ۲۱ ام می توان به بیش از ۶۰۰ppm برسد افزایش این گازها در اتمسفر زمین باعث برهم خوردن اقلیم کره زمین می شود همچنین افزایش این گازها می تواند برعملکرد گیاهان مختلف تاثیرات متفاوتی راداشته باشد دراین تحقیق چگونگی تاثیر افزایشگازهای گلخانه ای برعملکرد گیاه ذرت در پاکدشت ورامین بررسی شده است بدین منظور در ابتدا مدل گیاهی Aquacrop برای شبیه سازی رشد و عملکرد گیاه ذرت در منطقه مورد واسنجی قرارگرفت دراین راستا یک ازمایش مزرعه ای انجام شد این ازمایش براساس طرح کرتهای دو بار خرده شده در قالب پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار می باشد تیمارهای ابیاری دراین مطالعه ابیاری کامل بعلاوه کسر ۵۰ درصد از رطوبت ظرفیت زراعی با سطح تنش ۵۰ درصد و بدون ابیاری کشت دیم است دو تیمار فرعی عبارتند از: دو سطح نیتروژن متفاوت Nopt,No و دو رقم متفاوت زودرس و متوسط رس ذرت می باشد. و دور ابیاری براساس نیاز ابیاری و در حدود ۱۵-۷ روز اانجام گردید در ادامه با استفاده از مدل MAGICC-SCENGEN مقادیر گازهای گلخانه ای منطقه تحت سناوریهای مختلف انتشار SRES برای دوره ۲۰۳۹-۲۰۱۰ محاسبه گردید.