سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش خیرالدین – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و مناب
محمد حسن سرایلو – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکدهی تولیدات گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی
محمد رضا دماوندیان – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکدهی علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و م
محسن یزدانیان – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکدهی تولیدات گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی

چکیده:

برای ارزیابی اثر سموم شیمیایی سنتتیک بر فعالیت دشمنا طأیعی از جمله سوسک های Carabidae در باغ های مرکأات استا مازندرا دو باغ مرکأات مجاور هم و هر کدام به مساحت حدودا ۷هکتار انتخاب شد. کنترل آفات در یکی از باغ های مذکور طأق توصیه کارشناسا جهاد جهاد کشاورزی از سموم شیمیایی و در قطعه دیگر به مدت ۶ سال فقط از روغن های معدنی برای کنترل آفات استفاده می شد. دوازده تله گودالی بطور تصادفی در سطح هر باغ تعأیه و بطور هفتگی تعداد سوسک های زمینی موجود در تله ها شناسایی و شمارش شد. بعد از یک سال بررسی تعداد ۷ گونه سوسک Carabidae شامل: Laemostenuscaspius Brachinusbrivicollis ، Agonumdorsale Poeciluscupreus Amaraaenea Harpalusrufipes Broscuskarelinii در قطعه سمپاشی شده شناسایی شد و ۱۲ گونه شامل:L.caspius brivicollis A.dorsale P.cupreus A.aenea H.rufipes B.karelinii H.distinguendus Pterostichusmace B.crepitans Asaphidionflavicorn H.subtruncat در باغی که سموم سنتتیک حذف شده بودند شناسایی شد. میانگین تعداد گونه های سوسک های زمینی شمارش شده به ترتیب گونه ها در باغ سمپاشی شده شامل: ۱۷۲،۱۶۲،۱،۱۰،۵۱،۳۶۹،۸ بود. و در باغ روغن پاشی شده به ترتیب شامل:۲،۱،۲،۲۷،۳،۱۱۸۵،۵۱۱،۴۲،۹۱،۸۴،۴۲۱،۵۹ بود. نتایج حاصل از این بررسی نشا می دهد که حشره کک های سنتتیک و کنه کک ها موجب کاهک تنوع گونه ای و فراوانی جمعیتی سوسک های زمینی می شوند.