سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مائده عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزادخوراسگان
مهرداد جعفرپور – استادیاردانشگاه آزادخوراسگان
حسین زینعلی – استادیارمرکز تحقیقات اصفهان
محمد خانی – استادیاردانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظورمطالعه تاثیرمقادیرمختلف اسیدسالیسیلیک برتعدادی ازویژگی های گیاه الوئه ورا این ازمایش گلدانی با۴تیمارشامل غلظت های مختلف اسیدسالیسیلیک در۴سطح مولاردرقالب طرح بلوک با۴تکراراجراگردیدنتایج ازمایش نشان دادکه تاثیرسطوح مختلف اسیدسالیسیلیک برگیاه الوئه ورا برشاخص های طول برگ ،عرض برگ ،وزن ژل برگ وزن تراندام هوایی وYSS ژل برگ درسطح احتمال پنج درصدمعنی داربودبالاترازعملکردازتیمار۳-۱۰ مولاربدست امد