سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید رستگار – ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم
منوچهر مفتون – ha.rastegar@yahoo.com
سیدعلی ابطحی –
حسین بشارتی –

چکیده:

هر چند تاثیر گوگرد و باکتری های تیوباسیلوس بر روی گیاهان زراعی بطور گسترده مورد بررسی واقع شده ولی اطلاعات محدودی در مورد برهمکنش این دو پارامتر برروی رشد و ترکیب شیمیایی مرکبات وجود دارد. بنابراین در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با چهار تکرار،تاثیر سه سطح گوگرد( ۲۰۰،۰ ، ۴۰۰ و ۶۰۰ گرم برای هر درخت) و دو گونه تیوباسیلوس( sp2 و sp1 )دردوسطح( ۰و ۲۰ گرم برای هر درخت ) بررشد ، جذب عناصر غذایی نارنگی کینو و ویژگی های شیمیایی خاک بررسی و نتایج حاصله با نرم افزار کامپیوتری MSTATC آنالیز گردید .بر اساس آزمون L.S.D ، کاربرد گوگرد همراه با تیوباسیلوس بر روی تمام شاخص های اندازه گیری شده به جز غلظت روی و منگنز قابل دسترس درخاک تاثیر معنی داری در سطح ۵درصد داشت. معادلات رگرسیونی نشان داد شاخص های رشد با غلظت فسفر و آهن برگ نارنگی کینو از همبستگی بالا و با روی و منگنزبرگ دارای همبستگی پایین تری بود .براساس نتایج این تحقیق ، بهترین تیمار از لحاظ جذب عناصر غذایی و رشد رویشی کاربرد ۲۰۰ گرم گوگرد برای هر نهال به همراه هر یک از گونه های تیوباسیلوس می باشد. بدیهی است که بایستی تاثیر گوگرد و تیوباسیلوس در تحقیقات مزرعه بیشتری با گونه های متنوع تیوباسیلوس ومرکبات با شرایط اقلیمی ،خصوصیات مینرالوژیکی ، فیزیکی وشیمیایی متفاوت مورد ارزیابی قرار گیرد