سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داوود جعفرطیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا نادری درباغ شاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
حمیدرضا جوانمرد –

چکیده:

به منظور بررسی انتقال مجددماده خشک هیبریدهای ذرت به کود نیتروژن سرک آزمایشی درسال ۱۳۸۹ بصورت کرتهای یکبارخرده شده درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی خوراسگان اصفهان به اجرا درآمد فاکتورهای مورد مطالعه شاملسطوح نیتروژن ۰و۵۰و۱۰۰و۱۵۰ کیلوگرم درهکتار بصورت سرکت درمرحله ۵تا۶ برگی درکرت های اصلی و هیبریدهای ذرت ۳۷۰ DC 524 ، MV 704 SC درکرتهای فرعی قرارگرفتند نتایج نشان داد که میزان نیتروژن سرک اثرمعنی داری برعملکرد دانه داشته و با افزایش میزان نیتروژن سرک عملکرد دانه افزایش پیدا نمود هرچند که بین سطوح بالای کود سرک تفاوت معنی داری وجود نداشت ازطرفی با افزایش میزان نیتروژن سرک میزان انتقال مجددماده خشک از ساقه غلاف برگها و کل اندام هوایی و همچنین کارایی و سهم انتقال مجدد ماده خشک کل اندام هوایی درعملکرددانه کاهش یافت بطوریکه بیشترین میزان انتقال مجدد ماده خشک ازساقه غلاف برگها وکلاندام هوایی و همچنین کارایی و سهم انتقال مجدد ماده خشک کل اندم هوایی درعملکرددانه مربوط به هیبرید ۳۷۰ درتیمار شاهد بود.